ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตร

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สาระที่ ๖ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก และ สาระที่ ๗ ดาราศาสตร์และอวกาศ

Download

 

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่4-6) 

ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระที่ 6 :  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก

Download

 

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่4-6) 

ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระที่ 7 :  ดาราศาสตร์และอวกาศ

Download