ข่าวประชาสัมพันธ์

บุคลากร

บุคลากรสาขาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

1. ผู้อำนวยการสาขา  นายสุพจน์  วุฒิโสภณ mail  
2. ผู้ชำนาญ น.ส. บุศราศิริ ธนะ   mail  
3. นักวิชาการ นางฤทัย  เพลงวัฒนา     mail  
4. ผู้ชำนาญ   น.ส.สุภัคสรณ์  รุ่งศรี mail  
5. นักวิชาการ   น.ส.โศภิตา  จันทร์ศรี  mail  
6. นักวิชาการ น.ส.รัมภา  ศรีบางพลี  mail  
7. นักวิชาการ น.ส.วิชุราตรี  กลับแสง mail  
8. นักวิชาการ  ว่าที่ร.ต.ภูริวัจน์  จิราตันติพัฒน์  mail  
9. นักวิชาการ  ร.อ.ปิยพล  อนุพุทธางกูร    mail  
10. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป  น.ส.เบญจวรรณ  จันทรศิริ   mail