ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

เขียนโดย earthscience เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและกิจกรรม

สืบเนื่องจากประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ทั้งสองหลักสูตร ได้สิ้นสุดและมีผู้ได้รับคัดเลือกเต็มจำนวนแล้วนั้น จึงได้แนบรายชื่อตามเอกสารดังนี้ หลักสูตร 1 (ดาราศาสตร์) ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมครูหลักสูตร-1-ดาราศาสตร์-2 หลักสูตร 2 (ธรณีและบรรยากาศ) ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมครูหลักสูตร-2-ธรณีบรรยากาศ