ข่าวประชาสัมพันธ์

การเรียนรู้วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ : ด้านธรณีวิทยา โดยใช้ตัวอย่างจริง (กิจกรรมการศึกษาตัวอย่างแร่)

เขียนโดย earthscience เมื่อ . หัวข้อ ธรณีวิทยา, บทความ

        วิชาวิทยาศาสตร์โลก หรือ Earth Science เป็นศาสตร์ที่เรียนรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับโลก ซึ่งในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย ได้กำหนดสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์โลก ไว้ในสาระที่ ๖ โลกและการเปลี่ยนแปลง โดยจะมีเนื้อหาสาระแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นความรู้ด้านธรณีวิทยา และความรู้ด้านบรรยากาศ ในการจัดการเรียนรู้ ถ้านักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม และศึกษาตัวอย่างจากของจริง จะทำให้นักเรียนมีความสนใจ และได้ใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์  ในการศึกษา ดังนั้น ขอยกตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กิจกรรมการศึกษาตัวอย่างแร่ ซึ่งแร่และหิน เป็นหน่วยการเรียนรู้ ในรายวิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ด้านธรณีวิทยา ซึ่งการศึกษาแร่และหินนั้น จะทำให้นักเรียนมีความเข้าใจวัสดุที่เป็นองค์ประกอบของเปลือกโลก และรู้จักทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย

 

อ่านต่อ –> กิจกรรมการศึกษาตัวอย่างแร่

 

Tags: , , , ,