ข่าวประชาสัมพันธ์

การหาอายุทางธรณีวิทยาโดยวิธี Radiocarbon Dating ด้วย Carbon14

เขียนโดย earthscience เมื่อ . หัวข้อ ธรณีวิทยา, บทความ

อายุทางธรณีวิทยา หมายถึง อายุของแร่ ตะกอน หิน ซากดึกดาบรรพ์ รวมถึงลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยา และรวมถึงอายุของเหตุการณ์ต่าง ๆ ทางธรณีวิทยา อายุทางธรณีวิทนาแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ อายุเปรียบเทียบ (relative age) และอายุสัมบูรณ์ (absolute age)

อายุเปรียบเทียบ เป็นอายุที่ได้จากการศึกษาหลักฐานความสัมพันธ์ของชั้นหิน ชั้นตะกอน โครงสร้างของหินในภาคสนาม และซากดึกดาบรรพ์ในชั้นหิน แล้วนามาเปรียบเทียบว่าสิ่งไหนมีอายุมากกว่าหรือน้อยกว่ากัน โดยอาศัยหลักการวางตัวซ้อนทับที่ว่าลาดับชั้นหินที่ไม่ถูกรบกวนจากกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในภายหลังนั้น หินที่วางตัวอยู่ด้านบนจะมีอายุน้อยกว่าชั้นหินที่วางตัวอยู่ด้านล่าง 

Tags: ,