ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานในวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

เขียนโดย earthscience เมื่อ . หัวข้อ ดาราศาสตร์, บทความ

การจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานในวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

วิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ มีเนื้อหาที่ครอบคลุมวิทยาศาสตร์ 3 สาขา ได้แก่ ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา และดาราศาสตร์ โดยมีสาระสำคัญที่ศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลก และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในอวกาศ  

เนื่องจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหลายปรากฏการณ์เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระดับสเกลใหญ่ เช่น  การเกิดภูเขาไฟระเบิด การเกิดแผ่นดินไหว การหมุนเวียนของน้ำในมหาสมุทร  การหมุนเวียนของระบบลมโลก  การเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์บนทรงกลมฟ้า  การเกิดข้างขึ้นข้างแรม เป็นต้น เราไม่สามารถศึกษาปรากฏการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้โดยวิธีการสร้างปรากฏการณ์ขึ้นในห้องปฏิบัติการให้เห็นเชิงประจักษ์ได้โดยตรง   จึงจำเป็นต้องมีวิธีการศึกษาที่ช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม   

 

อ่านต่อ => การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน

Tags: , , , , ,